Privacyreglement Onderwijsdatabank.nl

Privacyreglement Onderwijsdatabank.nl

In het Privacyreglement gebruikt Onderwijsdatabank.nl een aantal definities (deze definities
kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): 

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en
informatie over uw bezoek aan de internetsite van Onderwijsdatabank.nl registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
Onderwijsdatabank.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer
verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door
anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Onderwijsdatabank.nl de plicht om haar
klanten, zakelijke relaties en medewerkers:
 op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Onderwijsdatabank.nl worden verwerkt;
 te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Onderwijsdatabank.nl vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Onderwijsdatabank.nl in dit
Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het
gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Onderwijsdatabank.nl expliciet
om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Onderwijsdatabank.nl gebruikt en het doel van het gebruik

Onderwijsdatabank.nl verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent
van Onderwijsdatabank.nl, u een werknemer of zakelijke relatie bent van
Onderwijsdatabank.nl, als u een student of docent bent die gebruikmaakt van het
dashboard van de Onderwijsdatabank.nl of als u via de website contact met ons opneemt.

Onderwijsdatabank.nl verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
als u een werkzame persoon bent bij de Onderwijsdatabank.nl.
Onderwijsdatabank.nl verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
en geboortedatum als u een zakelijke relatie bent van de Onderwijsdatabank.nl.

Onderwijsdatabank.nl verzamelt (mogelijk) uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres
en geboortedatum als u een student of docent bent die gebruikmaakt van het Mijn pagina
in de Onderwijsdatabank.nl.

Deze gegevens stellen ons in staat om:
 de overeenkomst die klanten, werknemers, zakelijke relaties, studenten en docenten
met Onderwijsdatabank.nl sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 de dienstverlening te kunnen leveren;
 die betrokkenen of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 onze verplichtingen als werkgever na te komen.

Cookies
Onderwijsdatabank.nl en derden plaatsen cookies in de browser van klanten en andere
bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Onderwijsdatabank.nl in staat om:
 te registreren welke pagina’s u op de website bezoekt;
 de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich
interesseren;
 het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee ik bepaalde
informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie mijn mijn cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Onderwijsdatabank.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten
de Onderwijsdatabank.nl-organisatie, tenzij:
 een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die
Onderwijsdatabank.nl met u heeft gesloten;
 u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Onderwijsdatabank.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit
houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze
worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit
Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor
Onderwijsdatabank.nl worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Onderwijsdatabank.nl beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat uit:
 het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Onderwijsdatabank.nl om in te loggen in het digitale systeem;
 een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Onderwijsdatabank.nl
ten aanzien van alle aan Onderwijsdatabank.nl verstrekte persoonsgegevens;
 technische maatregelen door Onderwijsdatabank.nl overeenkomstig de wet, om het
door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie en/of andere vastgestelde doelen. Onderwijsdatabank.nl hanteert een termijn
van anderhalf jaar na de laatste factuur of de laatste keer dat is ingelogd in de
Onderwijsdatabank.nl, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere
bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Onderwijsdatabank.nl zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
 Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke
persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor
zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren,
aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw
gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de
verwerking van uw gegevens te verzetten.
 Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u
worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek
sturen naar info@edventure.nu. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat
onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn
voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van
Onderwijsdatabank.nl.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact opnemen met Onderwijsdatabank.nl en probeert Onderwijsdatabank.nl er samen
met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact opnemen
met Onderwijsdatabank.nl.
Uiteraard zal Onderwijsdatabank.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Onderwijsdatabank.nl.
Privacyreglement Onderwijsdatabank.nl versie maart 2019